Idealus svorio kritimas bloomfield ct

Kaune, dar Lietuvoje buvo nuoširdus jaunimo draugas ir sumanus « plunksnočius », kuris nuo m. Tam pasiekti kaizeriniai okupantai visaip spaudė Lietuvos Tarybą Vilniuje. Mes aptardavome ir pašlijusią Rusijos situaciją; kartu ugningai pritardavome Balkanų tautoms, išsilaisvinančioms iš turkų jungo.

Su širdgėla pastebėjęs, kad žymi dalis iš tėvynės atvykusio jaunimo ištautėjo ar tapo ateistų auka, Norkūnas pasiryžo amerikiečių Knights of Columbus ir čekų Sakalų pavyzdžiu įsteigti Lietuvos Sakalus. Tam m. Kad toks sambūris buvo reikalingas matyti iš greito jo išsiplėtimo, nes pačiais pirmaisiais metais įsisteigė dvylika kuopų su daugiau kaip narių, kurių priešakyje atsistojo tikras studentų elitas: L.

Šimutis, J. Navickas, P. Daužvardis, Al. Račkus, K. Pakštas ir kiti. Amerikoje viešėjęs poetas kun. Gustaitis jiems parašė himną « Ei, Vyčiai, gyvename Tautai ir Bažnyčiai! Aleksis g. Šis jaunuoliškas sąjūdis palietė ir Baltimorę, Md. Netikėtai čia pasisuko p. Mingilas ir p. Juodu ūmu laiku sujudino katalikišką jaunimą.

Tuoj ėmėsi pramogas rengti [ Juras, kuris beveik nuo Vyčių Sąjungos užuomazgos veikė jos literatūros nevada svorio netekimas, nūnai Baltimorėje bandė plačiau užsimoti — to be number one, kaip šiame krašte tarp veikėjų įprasta. Bet tam veržlumui greitai pasipriešino vietos « galiūnai ». To meto spaudoje atsispindi atsitiktiniai nesusipratimai, sukėlę nesklandumus. Pats Prelatas sako: « Išmokau tada ir visai nekaltai nukentėti.

Lietuvninkas įtarė, kad tai mano darbas, todėl pradėjo į mane šnairuoti, o kelis kartus ir visai atvirai išbarė. Deja, taip ir nepasisekė jo įtikinti, kad tas žinutes rašo ne Pranas Juras, bet Petras Jaras » 7. Katalikas, Lietuvių Dienos, m. Minimoji Ateitis, liaudininkiškos krypties savaitraštis, Bostone ėjo nuo iki metų. Toks įtarimas galimai palengvino patikėti ir nepagrįstais skundais, kaip tai matyti iš šios korespondencijos, aprašančios Tautos Fondo skyriaus konferenciją Baltimorėje: « Toliau moksleivis Pranas Juras paprašė klebono ir Vyčių išaiškinti dalykus, kas per priežastis, kad jo ypata yra įskųsta klebonui, kaipo maištų sukėlėjo tarpe Vyčių ir parapijonų.

Klebonas pasakė, kad jam sakius viena moteriškė, kuri ir prisipažino sakius, jog P. Juras kėlęs nesutikimus. Jos burdingeriui liepęs neit į Vyčių teatrą ir į kuopą. Išėjo aikštėn, kad tą patį vyrą P. Juras prikalbino prisirašyti prie Vyčių, o ne atitraukė. Tautos Fondo skyrius, — taip skaitome toje pačioje korespondencijoje, — nuo pirmiaus buvo sumanęs antroj dienoj Kalėdų sulošt Betliejaus stainelę naudai nukentėjusių nuo karės.

Juras buvo įėjęs į komisiją rengimo to veikalo. Teipgi ir Vyčių rengtasi tą pačią dieną ir tas pats veikalas tik savo kuopos tikslui, iš ko visi nesusipratimai išėjo, nes Vyčiai tuoj nieko nepranešę užprašė pas kleboną salę, už ką visas Tautos Fondo skyrius buvo Vyčiais pasipiktinęs, o Vyčiai užsipuolė ant vieno Pr. Ir ilgoms diskusijoms tęsiantis [ Kalėdų naudai nukentėjusiems dėl karės [ Bajoriutė iš Moterų Sąjungos atsistojus išreiškė, kad jei toliaus kokios moterėlės ateis su skundais į kleboniją, kad klebonas tokiai duris parodytų.

Pasipylė gausus rankų plojimas. Paskui klebonas rimtai prašė visų, kad daugiau tokių nesusipratimų neįvyktų » 8. Kadangi toks pasišiaušimas prieš « atėjūną » Jurą smarkiai užgavo, jis nuo tokių « vyčių » nusisuko.

Jis ypač pasišlykštėjo jų grubia opozicija prieš kitaip manančius, kurių žymiausia auka buvo toks Mockus. Šis Mykolas Ksaveras Mockevičius-Mockus buvo keista asmenybė. Būdamas karštas dzūkas, jis, įbaugintas žiauraus rusų režimo, m. Bet veikiai nedarbas jį vertė persikelti į Detroitą, kur nemažiau vargo cemento gamykloje.

Tačiau dėl jo plaučius ėdančių dūmų, Mockus pradėjo verstis kaip spaustuvininkas, kuris savo leidiniais norėjo apšviesti savo tautiečius. Beplėšdamas savo veiklą, jis įstojo į socialistų organizacijas. Dar Detroite beveikdamas « buvo fanatiškai religinis » 9. Bet užmesdamas katalikų kunigams, jie liaudį laiką tamsume, jis prisišliejo prie evangelikų, kurie — anot Keleivio — jo manymu « nesipriešina žmonių apšvietai ir progresui ».

Baigęs protestantų seminariją Fairmounte, Ohio, jis savotiško apaštalo rolėje apkeliavo lietuvių kolonijas, kurioms užimponavo savo Šventraščio žinojimu bei magiška iškalba. Kadangi jis, bostoniškio Keleivio tvirtinimu10, « negerdavo svaigalų bei nerūkydavo tabako », ir buvo labai pamėgęs knygas, kurias kartais skaitydavęs « per ištisą dieną ir naktį », daug kam padarė gilų įspūdį.

Apsivylęs galop ir protestantizmu, šis kraštutinumus pamėgęs karštuolis nuo metų metėsi į ateizmą, kurį platino taip pat aistringai, kaip anksčiau kriščionybę.

Užsidegęs savo audringomis kalbomis Mockus pasidarė savotiška garsenybe, kuri pritraukdavo eco slim salutinis poveikis žmonių.

Jis buvo tikra kometa, kuri ne tiek skleidė šviesą, kiek teršė orą nuodingomis sieromis. Kadangi jis savo oponentams nepasigailėjo karčių, net užgaulingų užmetimų, jis ne vienoje vietoje buvo areštuotas bei traukiamas teisman. Pagaliau Amerikos žemė taip svilino idealus svorio kritimas bloomfield ct padus, kad buvo priverstas bėgti Meksikon.

Palikta jo 5. Darbininkas, Matelionis, Bruožai iš M. Mockaus biografijos, idealus svorio kritimas bloomfield ct. Keleivis, Savaitinis Keleivis Bostone ėjo nuo iki metų. Vykdydamas savo « misiją », Mockus neaplenkė nė Baltimorės, kur apsčiai surado vienminčių.

Tas, žinoma, negalėjo pritarti grubiai vyčių reakcijai, kurią ir blaiviai galvojąs Juras pasmerkė. Karingų vyčių atstumtas, Juras savo energiją nukreipė į studentus, kuriuos jis subūrė į ateitininkiškumu dvelkiantį susivienijimą. Taip jis dovydaitiškąjį sąjūdį perkėlė per Atlantą. Skaitykime gerus laikraščius. Šalinkimės nuo šlykštybių urvų — smuklių!

Verčiau steikime blaivybės draugijas, kiek galėdami duokime pavyzdį kitiems, patys pirmiausia išsižadėdami svaiginančių gėrimų » Nepasitenkindamas plunksna, Juras, Valančiaus ugnies kaitinamas, ir tiesog prabildavo į savo tautiečius. Antai, m. Kur kas geriau jam sekėsi — kaip paaiškėja iš « Rožytės » korespondencijos iš Baltimorės: « Lietuvių Katalikių Moterų ir Mergaičių Sąjungos parengime [ Juras, kuris puikia iškalba, simpatingu balsu patraukė prie savęs klausytojų atidą, Kalbėtojas nupeikė mūsų vaidus-kivirčius.

Pagalios nupeikė visokio plauko pirmeivius, kurie tamsiems žmonėms inkalba, būk tai Katalikų Bažnyčia ir dvasiškija priešinga mokslui ir pažangai » Aiški aliuzija į Mockų. Prunskis, Altoriaus, tautos ir kultūros tarnyboje, žr.

Katalikas, nuo m. Chicagoje ėjęs savaitraštis, metais buvo virtęs dienraščiu. Draugas, Gerai nusimanydamas, kad neužtenka žmones atitraukti nuo ko nors, o reikia juos pritraukti prie ko nors aukštesnio, jaunasis dorintojas, tęsdamas tradiciją iš Šiaulių laikų, moksleivių kuopai be paskaitų ruošė vakarėlius, pamargintus įvairiomis pramogomis. Kadangi vaidinimai jautrias sielas jautriausiai suvirpina, Pranas, iš prigimties teatralas, uoliai tobulinosi dramos mene.

Tuomet « gerokai pastudijavau sceniškąją mimiką, fizionomiją ir gestikuliaciją», pasisakė Juras autoriui. Kad idealus svorio kritimas bloomfield ct geriau pasisektų paveikti publiką, jis iš Chicagos parsisiųsdino m. Šiam smagiam jaunimui širdingai pritariąs Šv. Jono parapijos klebonas J. Lietuvninkas jam ir jo teatro trupei mielai užleido bažnytinę svetainę ir tiems judruoliams toje salėje dar įtaisė puikią estradą. Ši estrada nepaliko tuščia, sveiki desertai bandant sulieknėti Jurelis, kartu su Baliu Mingilu 15, dramų rašytoju ir režisierium, ją pripildė savo ir kitų veikalais.

Pasisekimas buvo didelis. Sutraukdavome minias žiūrovų, o ir artistų turėjome pasirinktinai. Kasmet pastatydavome po tris, keturis nemažus vaidinimus » Pats mėgau vaidinti patetiškas ir dramatiškas roles, romantiškų gi nemėgau. Pirmoje pjesėje turėjau Erodo, antroje Sigito rolę ». Tie « lošimai » publikai taip patiko, kad m. Kalėdų antrą dieną Betliejaus stainelės pasižiūrėti sugužėjo apie žmonių, kas rengėjus paskatino tą veikalą Kalėdų trečią dieną pakartoti Tokiuose vaidinimuose — taip pranešė Draugas — pasižymėjo Pr.

Juras Šis jo vaidybinis menas, nuodugniai išstudijuotas iš įvairių vadovėlių ir išbandytas skaitlingose scenose, Jurą toliau lydės per visą gyvenimą ir jo veiksmams dažnai duos teatralumo žymę.

Lietuvių Enciklopedija, 18 t. Damukaičiutės korespondencija iš Baltimorės, žr. Tai buvo liberalinės krypties savaitraštis, kuriame ir į Baltimores gyvenimą būdavo žiūrima per kairiųjų akinius.

Sutarėme su Mingilu, kad reikėtų ir katalikiškame Drauge Baltimores kronikos [ Daugiausia korespondencijų parašydavo Mingilas, man gi tekdavo susirašinėjimas [ Gautuosius laikraščius sekmadieniais nešiodavome po namus [ Taigi, netrūko nei nemalonumų - iškoliojimų bei apstumdymo tarpduryje.

Pasekmės buvo nekokios. Vienok Baltimorės bruzdelninkas neatlyždamas aplėkdavo parapijiečius. O kodėl ne?

Globalizacijos tipologija rencijuoto ir multikauzalins poirio prasms vliau ir apibendrinsime jo reikm ivadose. Globalizacijos tipologija I. Nors tokia tipologija padeda susikurti iuolaikins globalizacijos sampratos pagrind, taiau visa jos prasm atsiskleidia tik sistemingo palyginamojo globalizacijos istorini form tyrimo kontekste ir tik j atlikus. Kituose skyriuose svarbiausi ios struktros elementai naudojami istoriniams globalizacijos modeliams kiekvienoje pagrindinje moni veiklos srityje aprayti ir paaikinti.

Juk ta spauda savo skiltyse atspindėdavo ir jo paties image. Baranausko ] Anykščių šilelį. Daug ten vargo padėjau kaip naujokas, bet dar daugiau privargino tos senos mašinos, kurios daugiau gedo nei dirbo. Knygutę vis dėlto išleidome — Ramoška mokėjo už popierių bei dažus, o aš pridėjau darbą » O šis darbas buvo sunkus bei irzlus, nes — taip Juras m.

Po ilgų kankynių vis dėlto atspausdinome tūkstantį egzempliorių ». Nenuostaba, kad šiuo vargdarbiu bei daugybe kitų užsimojimų šio judruolio vardas ėmė garsėti ir platesnėje apylinkėje. Antai kaimyninėje Philadelphijoje, Pa. Kazimiero parapijos vikaras Ignas Zimblys «toks tokį pažino ir broliu vadino».

Mat, ir kun.

idealus svorio kritimas bloomfield ct geriausios programos padedančios greitai numesti svorį

Ignas turėjo audringą praeitį, nes Lietuvoje už atkalbinėjimą vienos žemaitės tekėti už ruso, jis buvo ne tik pašalintas iš vietos Luokėje, bet ir atimta teisė kunigauti. Kurį laiką slapstęsis nuo žandarų, jis m. Būdamas ten kun. Juozo KaulakioŠv. Kazimiero parapijos klebono asistentu, jis labai sielojosi geru jaunimo auklėjimu. Bet būdamas silpnos sveikatos, jis buvo priverstas pakviesti talkininkų, kuriems jis kelionės ir kitas išlaidas apmokėdavo iš savo kišenės.

Suprantama, kad tokiam patriotiškam vikarui greit krito į akį apsukrusis Baltimorės bruzdelninkas ir dėl to jį pakartotinai pakvietė atvykti su gyvu savo žodžiu. Keliančių bei lavinančių pamokymų čia labai reikėjo, nes į Pensilvanijos kasyklų rajoną buvo sugužėję nemaža menkai išlavintų bei storžieviškų « mainerių ». Jų įtaka buvo jausti ir Philadelphijoje, kur m. Nors Juro laikais Šv. Jurgio parapija, įkurta m. Kaip tik tam tikslui iš Baltimorės buvo pakviestas ir Juras.

Zimblys — gegužės 7 d. Plakatose paskelbėme, kad bus kalbėta apie viešą lietuvių gyvenimą Amerikoje, apie lietuvių vargus, apie laikraštiją. Meldžiu neatsisakyti, negut jau didžiausioms kliūtims esant. Jeigu Tamsta neatvažiuotumei, tai šį čekį meldžiu naudoti savo reikalams, aš tuomi noriu paremti Tamstą kaipo katalikų veikėją ».

Žmonės gėrisi Tamstos kalba ». Kviestąjį tiesiog užversdamas laiškais, vikaras Zimblys dar tą pačią savaitę Neatlyždamas, veiklusis Philadelphijos asistentas už savaitės Blaivininkai idealus svorio kritimas bloomfield ct labai prašė, kad aš Tamstą užkviesčiau su prakalba.

Jų ir savo vardu labai meldžiu neatsisakyti». Kvietėjo dėka Pranas pirmą kartą pateko ir į Chicagą. Mat, Moksleivių t. Zimblys tą progą išgarsino, « jog kas parduos tam tikrą kiekį loterijos bilietų, tas veltui galės važiuoti Chicagon.

K alba ir vertimas svarbus yra ir priešingas klausimas: kokiu mastu vertimo teoretikai sieja savo veiklą su vertėjų patirtimi ir kaip jų teorijas formuoja praktinė vertimo veikla? Neretai iš praktikų girdime, kad jiems teorijos nereikia, kad jie tiesiog turį toliau sumaniai dirbti ir būti kūrybingi.

D Held A McGrew D Goldblatt J Perraton Globaliniai Pokyčiai Politika Ekonomika Ir Kultūra

Tačiau ir praktikai apie savo darbą kalba, rašo, diskutuoja, dažnai moka aiškiai ir suprantamai apibūdinti tai, ką daro ir kaip jiems pavyksta tai daryti iš tiesų labai gerai Bassnett Vis dėlto dar yra nemažai diskusijų keliančių, neatsakytų klausimų, net ir tokių esminių kaip vertimo tyrimų srities apibrėžtis.

Šiandien angliškai kalbančiame pasaulyje plačiausiai vartojamas Džeimso Holmso James S. Holmes pasiūlytas terminas translation studies, kuriuo apibūdinama visa su vertimu susijusi tiriamoji veikla ir savarankiška mokslo šaka.

Bet iki praėjusio šimtmečio aštuntojo dešimtmečio vertimo studijos buvo priskiriamos kitoms mokslo šakoms, kalbotyrai arba literatūros kritikai. Akademines vertimo studijas Judžinas Naida Eugene Nida pavadino vertimo mokslu angl.

Pagal prancūzų terminą traductologie sukurtas angliškas terminas translatology buvo atmestas kaip dirbtinis ir anglų kalboje neprigijo. Bet ir šiandien vartojamas vertimo teorijos terminas atrodo per siauras, nes ši veiklos sritis yra platesnė ir neapsiriboja vien grynosios teorijos formavimu.

Pastaraisiais dešimtmečiais daugėja vertimo programas pasirenkančių studentų aukštosiose mokyklose. Vilniaus universitete įkūrus Vertimo studijų katedrą, vertimas buvo pirmą kartą įteisintas kaip savarankiška magistrantūros ir profesinių studijų kryptis.

Nuo m. Nijolė Maskaliūnienė numeris. Straipsnių įvairiais vertimo teorijos ir praktikos klausimais gausėja Lietuvos filologų leidžiamuose periodiniuose mokslo darbų rinkiniuose tik gaila, kad įsigali polinkis tokius straipsnius rašyti ne lietuviškai.

Tokia situacija labai skiriasi nuo buvusios prieš trisdešimt metų, kai m. Tai buvo viena iš pirmųjų Lietuvoje parašytų vertimo teorijos knygų. Ją parašyti autorius ska- P ratarm ė tino noras padėti Vilniaus universiteto anglų kalbos ir literatūros studentams plačiau ir giliau susipažinti su vertimo mokslo pagrindais, nes tuo metu jau buvo dėstomas vertimo teorijos ir praktikos kursas.

O vertimo tyrimas yra kalbos tyrimas Steiner Tokios nuostatos lėmė šio tiriamojo darbo pobūdį. Dovydaičiu, EI. Draugeliu, K. Bizausku ir dar keliais vienminčiais, ir beveik vienu ir tuo pačiu laiku Louvaine, Friburge, Maskvoje ir dar kitur. Ateitininkų srovė turėjo daug šaltinių, iš kurių kauniškis nebuvo menkiausias. Nors Kazys ir nežinojo tų paslapčių, gaubiančių šių jaunuolių kuopeles, jis tuomet Kaune išėjo tartum «ateitininkišką naujokyną », kuris savo idėjas sėmė iš Jakšto leidžiamo, o Dovydaičio redaguojamo Draugijos priedo — Ateities.

Kuo m. Kazimiero Draugijos, kurios dvasinis vadovas buvo Jakštas-Dambrauskas. Kas tuomet galėjo manyti, kad iš to nuo caro žandarų besislepiančio sąjūdžio išaugs pati šauniausia besimokančio lietuvių jaunimo organizacija ir kad po 20 metų mažaūgis ryšininkas taps jos vyriausiu vadu? Tačiau tokių ambicingų planų Kazys tuomet neturėjo ; jį traukė artimesnis tikslas — egzaminai Petrapilyje. Blizgančiame Petrapilyje Laimė jam nusišypsojo — «varliamušys» iš Užpalių gavo šešių gimnazijos klasių atestatą, kurį jis vėliau Amerikoje prilygins Junior High School diplomui.

Iš to porą mėnesių trukusio viešėjimo prie Nevos įtekėjimo į Baltijos jūrą, jaunuolis parsivežė daugiau negu tik popierinį dokumentą, būtent, dar margų įspūdžių, kuriuos neišdildomai į jo jautrią aukštaitišką sielą įspaudė anas pasaulinio garso miestas.

Po nykių Užpalių ir apšepusio Kauno toks akinantis blizgesys! Kaimo berniokas 19 metų tuomet dar negalėjo žinoti, kad impozantiškieji Žiemos Rūmai buvo Venecijos grafo Rastrellio kūrinys ir kad auksu žibanti Petro ir Povilo cerkvė buvo pastatyta šveicaro Trezzinio. Jis tik tiek težinojo, kad tai ne rusų, o vakariečių darbas, ir jam galvon skverbėsi mintis : Jei jau Vakarų atspindys toks žavingas, tai kokie gražūs turi būti tie patys Vakarai!

Bet kaip juos pasiekti? Gal per tą pačią jūrą, kuri čia užbūrė jo akis savo galybe bei platybe? Ar tik ne idealus svorio kritimas bloomfield ct lemtingą m. Ar tik ne čia « sausumos Pakštas virto jūrišku »? Ką jis šalia to dar matė — nežinia. Gal jis, dabar jau « diplomuotas », bus sukinėjęsis lietuvių rateliuose? Juose galėjo sutikti ir Janiną Markevičiūtę, studijuojančią tuomet Stebuto kursuose agronomiją, ir kartu su ja gėrėtis, anot jo, « majestotiškais tiltais, paminklais, pasakiška architektūra, muziejais, teatrais ».

Bet judviejų užrašuose apie tai nėra nė pėdsako. Gyvenimas juos suves tik po pusės šimtmečio ir prie kitos jūros, kur Janina taps antrąja Kazio žmona. Bet tada, turint kišenėje raktą į kunigų seminariją, ką jam galėjo reikšti mergužėlės? Gal jis manė, gavęs sutaną, galėsiąs tapti ir nauju žmogumi? Jei jis to būtų tikėjęsis, būtų laukęs veltui. Jo vyresnieji kolegos stebėjosi jo uolumu moksle ir apskritai jo intelektualiniu smalsumu.

Esercizi riebalų degintojas jie kartu buvo pastebėję, kad jis, nors ir buvo susižavėjęs Kristaus idėja, tačiau ne taip jau aukštai vertino kai kurias bažnytines institucijas su jų hierarchiniais laipsniais bei titulais.

Kiek jį traukė beribis religinis horizontas, tiek jį čia atstumdavo, — jo manymu, — dvasią varžanti administracija Jis jautėsi jos suspaustas į lanką, žadantį jį ateityje dar smarkiau įsprausti į dar siauresnius parapijos rėmus.

Tokia perspektyva visai nedžiugino jo apribojimo nemėgstančio žvalumo. Tat nenuostabu, kad, — jo paties pasisakymu, — « nerami jo dūšia » pradėjo nerimastauti ir per menkai vertinti tuos « rėmus ».

Ir susiklostė viskas taip, kad tuo pačiu metu, kai jo amžininkas 20 metų Mykolaitis-Putinas Seinų seminarijoje susigūžė už mūrų, apsaugančių jo gležną būtybę nuo sužalojimų, Pakštas Kauno seminarijoje net fiziškai nekentė tų mūrų, skiriančių jį nuo gyvenimo bangų, su kuriomis jis buvo pasiryžęs grumtis.

Ne tokiam altorių šešėlyje pasislėpti! Dėl to prieš m. Velykų šventes Kazys nusivilko sutaną. Šitą savo gabiausio sūnaus žygį tėveliai pergyveno skaudžiai. Dėl to tėvas tada, — dažna tuomet nusivylusių tėvų reakcija!

Pats eksklierikas giminėms tvirtino : verčiau būti geru pasauliečiu, negu blogu kunigu. Vaitkus prisimena, kad iš 45 jo kurso klierikų tik 17 išliko iki šventimų. Iš išstojusių jis mini Aleksandrą Stulginskį, tapusį vėliau valstybės idealus svorio kritimas bloomfield ct.

Iš kitų kursų jis būtų galėjęs suminėti Bistrą, Šimutį, Raštikį ir dar eilę kitų eksklierikų, garbingai įsiamžinusių Lietuvos istorijoje.

Kas būtų toks kvailas? Pramatydamas, kad po savo, tėvelius skaudžiai užgavusio, apsisprendimo, Kazys pats turės užsidirbti duonelę, jis iš anksto buvo ieškojęs sau darbo ir jo radęs Jiezno vaistinėje. Vaistininkai anuomet mielai samdydavo eksklierikus, nes jie buvo inteligentiškesni už žaliukus iš kaimo ir mokėjo kiek reikiamos lotynų kalbos. Į Dzūkiją vykstančio kišenė nebuvo visai tuščia, nes Seminarijoje pasilikę studiozai išstojantiems vis sumesdavo šiokią tokią sumelę. Kilnus paprotys. Važiuodamas į pirmą savo tarnybėlę, Kazys bus manęs galėsiąs ten sumūryti pamatus būsimam veikimui tarp tautiečių.

Bet tikrovė nieko gero nežadėjo : «Ploviau, ploviau butelius, skundžiasi jis autobiografijoje, kito darbo nedavė. Lotynų kalboje jokios pažangos ; galėjau užmiršti ir tai, ką buvau išmokęs. O atlyginimas buvo menkas. Reikia sprukti iš čia». Negalėjo jo sulaikyti nė istoriniai prisiminimai : juk čia dar buvo užsilikę griuvėsiai Idealus svorio kritimas bloomfield ct rūmų, apie kuriuos karalius Jonas Kazimieras savo laiku buvo pasakęs : «Pacas vertas rūmų, o rūmai verti Paco ».

Po Jiezno — Birštonas. Bet ir šio kurorto grožis negalėjo jo pririšti, juo labiau, kad čia, naujoje vietoje — tik senos bėdos. Prasidėjo kietos grumtynės už didesnį mokslą, nes ką jis — jo paties prisipažinimu, — lig šiol buvo srėbęs iš vadovėlių, toli gražu neužteko jo gabumams išvystyti.

Nieko neliko kaip emigruoti Amerikon, į tą neribotų galimybių rojų! Išvykti 21 metų jaunuolį skatino ir apsiniaukęs politikos dangus, nes jis nuvokė, kad pasibaigus karams Balkanuose, Mikalojaus II Rusija lengvai gali susiremti su Wilhelmo II Vokietija. Mirti lietuviui už carą?

Jos prašė paskolinti doleriukų kelionei per Atlantą. Užpaliuose belaukdamas atsakymo, Kazys užsidirbo vieną antrą rublį sielių plukdymu Šventojoje, vadinasi, nevengė nė pavojingiausio darbo. Bet viltis nešė basąjį drąsuolį ir per šniokščiančius sūkurius to upelio, kurio atminimo nepajėgs nustelbti net pati Mississipė. O poilsį jis rado prie šachmatų lentelės, kurią iš Kauno buvo atsigabenęs ir prie kurios jis nūnai suspietė žvalesnį miestelio jaunimą.

Tuo karališku žaidimu jis, kuris nekortuodavo, tuomet prisidėjo prie sudarymo tos tirštos šachmatiškos atmosferos, kurioje vėliau toks Vaitonis, tartum savaimingai galėjo išaugti, nes šis kaip tik tuo laiku užgimė kitoje Kamajų gatvės pusėje.

Kalba ir vertimas

Rymant ties šachmatų figūromis, eksklieriko mintys dažnai bus nuklydusios į Naująjį Pasaulį, iš kur sesers atsakymo laukė kaip gervė giedros, nes tokioje skurdžioje ir siauroje aplinkumoje jam gyvenimo nebuvo. Ir sulaukė — sulaukė tos legendarinės «šipkartės », kuri jau nesuskaitomą daugybę jo tautiečių buvo išgelbėjusi iš vargo, bado ir net mirties nasrų.

Nesunku įsivaizduoti, kokiais jausmais Kazys paliko, žinoma, slaptai, Užpalius. Tvirtas, nusivylusio tėvo rankos paspaudimas, griaudus atsisveikinimas su motinėle kapuose, į kuriuos ją prieš keletą mėnesių buvo nuvaręs vėžys ir susikrimtimas. Charakteringa, kad Pakštas išvyko ne vienas, o su kompanijonais : su jaunu valstiečiu Juozu Gabriu iš Tervydžių kaimo ir su jo sužadėtine.

Smarkiai snigo ir šalčiai spaudė » 8. Dar kita bėda, — tęsia Kazys, — einant per sieną, rusų sargybiniai pagavo visus tris ir pasodino į karcerį, «iš kurio tik po keturių dienų, kyšių pagalba išsilaisvinome. Bangos, lietus, vėjas daužė mūsų laivą kaip kokį šipulį. Ne vieną kartą manėme, kad eisime į dugną. Būdavo idealus svorio kritimas bloomfield ct išeiti laukan.

Jeigu neapsižiūrėsi, tai vanduo tave ir nuneš». Kad Gabrys rašė tiesą, patvirtina šis Kazio priedas : « Visą laiką siautė baisi audra, ir mes 28 dienas plūduriavome okeane. Tokia ilga ir audringa kelionė savotiškai simbolizavo mano ateities gyvenimą »9. Tai antras Pakšto susitikimas su jūra. Kiek pirmasis prie Petrapilio jam buvo parodęs jos didybę, tiek antrasis jam pademonstravo jos galybę.

Tai du aspektai okeano, kuris ilgainiui jį visai paverš, nes Pakštas iš prigimties buvo «jūrininkas », ne «žemininkas », kuo jis esmingai skyrėsi nuo daugumos savo tautiečių, kurių tik banguojantis jaunimas jį tikrai supras. Mane šie reiškiniai veikė šiurpiai» Ji jau tuomet buvo «lietuvių išeivių sostinė».

Pats Pakštas vėliau, jau tapęs geografu, pažymės, kad jo atvykimo metais jau arti Silpnai mokėdami anglų kalbą, neretai ir išnaudojami, atvykėliai, vargšai greenhorniai, greit susispiesdavo prie kokios nors bažnyčios, kur juos globodavo šešias savaites sulieknėti antras kunigas lietuvis.

Jis daug kam buvo tikras gelbėtojas. Daug padėjo ir įvairios, ypač savišalpos, draugijos. Jos buvo labai reikalingos, nes daugelis grinorių, papuolę į dvokiančius stokjardus, ten ir panašiose įmonėse buvo dažnai žiauriai išnaudojami. Prisiminkime tik Upton Sinclairo veikalą The Jungle Bet kas ten jau kreipė dėmesį į kitus, panašiai vargstančius ar darbo visai neturinčius! Prie tokių turėjo prisiskaityti ir Pakštas, nes dabar šiame kunkuliuojančiame didmiestyje siautė nedarbas, sklido skurdas.

Šis kaimo bernužėlis, nuo vilko bėgdamas, ar tik nebus patekęs į meškos urvą?

idealus svorio kritimas bloomfield ct ar kakavimas daugiau padeda numesti svorio

Idėjinis apsisprendimas Konstancija buvo, anot Gabrio, «didelė naujienietė» ir dėl to sukinėjosi socialistų rateliuose. Tą palinkimą ji bus atsivežusi iš Lietuvos, kur tėvo namuose buvo skaitomi tos pakraipos idealus svorio kritimas bloomfield ct. Galima tad tikėti dr. Grigaičiui, buvusiam Naujienų redaktoriui : tik ką atvykęs Pakštukas sukinėjęsis oje North Side socialistų kuopelėje.

Bet tur būt neilgai, nes šiek tiek pramokęs angliškai, jis aplankė Tėvus Marijonus. Tie, kunigai F. Kudirka 43 metų ir J. Kazakas 29 metųtik m. Staniukynas juos buvo apgyvendinęs pas save ir šiaip jiems padėjęs įsikurti. Jis buvo ir vienas svarbiausių Draugo steigėjų ir m. Man pasiūlė pabūti Draugo ir jų leidžiamų knygų platintoju. Tai m. Aptikdavau mandagių žmonių, bet nemažiau ir šiurkštesnių. Užsidirbau vos 25 dolerius per mėnesį. Bet aš per tai susipažinau su darbininkijos mase, o taipgi įsisukau į šviesuomenės sluoksnį ir patekau į jaunimo ratelius » Į tuos naujuosius pažįstamus jaunas knygnešis kreipėsi dar reikšmingiau — per dvisavaitinį religinį laikraštį Tikyba ir Dora, kurį marijonai nuo iki metų leido Chicagoje.

Neveltui Kaziukas savo laiku Kaune buvo triūsęs Banaičio spaustuvėje; dėl to ir Amerikoje sugebėjo raides rinkti ir mašiną sukti. Šitaip jam pavyko tapti redaktoriaus, kun. Kudirkos, bendradarbiu. Jam vertė knygutes iš rusų bei vokiečių kalbų ir rašė religinio turinio straipsnelius. Šia nauja plunksna netrukus pasinaudojo ir kun. Fabijonas Kemėšiskuris tuomet redagavo Draugą. Vyčių « generaliniame štabe ». Kaune, dar Lietuvoje buvo nuoširdus jaunimo draugas ir sumanus « plunksnočius », kuris nuo m.

Be to jis 39 metų padėjo jaunuolius burti į Vyčių organizaciją, kurioj jam uoliai talkininkavo Leonardas Šimutis. Šis, gimęs m. Šilalės valsčiuje, savo gyvenimo kelio taip pat buvo ieškojęs Žemaičių Kunigų Seminarijoje, tačiau, m.

Kemėšio pakviestas, Šimutis atsidavė Vyčių idealams, kurių tarnyboje susitiko ir su Pakštu. Šitaip užsimezgė jų šauni draugystė, trukusi iki Kazio mirties. Jis Šv. Mykolo parapijoje pas Marijonus padėjo suorganizuoti skyrių, kurio sekretorium jis tapo».

Valančiaus nusiteikimų klierikas St. Louis, Mo.

Jis greit įsigijo tokį pasitikėjimą, kad dar tų pačių metų vasarą buvo kaip atstovas pasiųstas į antrą Vyčių seimą, įvykusį Montello, Mass. Jis gyvai įsijungė į diskusijas apie geresnį jaunimo auklėjimą. Seimas nutarė leisti savo laikraštį ir kūrimo bei redagavimo darbus pavedė keturiems studentams : Račkui, Linkui, Pakštui ir man.

53 Chanbrook Road Stratford, CT - sveikinimai24.lt

Linkui išvykus į kunigų seminariją, leidimas atsidūrė trijų jaunuolių rankose — Račkui 22 metų su Pakštu 22 metų atiteko redakcija, o man 23 metų administracija. Vyties leidimo reikalams Chicagoje buvome pasisamdę du kambariukus, kuriuose ir gyvenome.

Turėjome sulankstomas lovukes, kurias dienos metu vartodavome stalų vietoje. Su mumis dar gyveno meno studentas Izas Ilekis, išvykęs berods m.

Pas mus dažnai užsukdavo Al. Aleksis 29 metų. Maitinomės daugiausia juoda rupia duona ir rūgusiu pienu. Beredaguodami Vytį, kurio pirmas numeris išėjo m. Jie sudarė ir bibliotekėles, suorganizavo chorus — Aleksio specialybė — taip pat teatro grupes.

idealus svorio kritimas bloomfield ct 24 val riebalų deginimo apžvalga

Jo įgula gyveno vargingai, nedateklius juos spaudė». Tačiau geros nuotaikos netrūko net tada, kada tie kavalieriai turėjo tenkintis tik vienomis nelopytomis kelnėmis, jei kuriam jų reikėdavo išeiti į « svietą ».

Visi buvo balsingi ir dalyvavo Aleksio chore. Aišku tad, kad « Aleksandrynas » dalyvavo savo dirigento vestuvėse, įvykusiose m. Im perijos buvo valdomos, bet joms nebuvo vadovaujama, t. Nors politins galios intensyvumas galjo bti didelis, politins valdios ekstensyvumas buvo ribotas.

Taiau siekiant integruoti imperins valdios sferas, saitai buvo pltojami per tarpusavio prarasti riebalus per 20 dienų ir kultrin bei religin asimiliaci j tarp imperatoriaus artimj ir vietinio elito r. Imperij politikai buvo usi m intrigomis ir konfliktais tarp dominuojani grupi ar klasi bei tarp vietini urbanizuot centr.

Taiau pagrindinis mechanizmas monms ir teritorijoms susieti ir in tegruoti buvo karins jgos panaudojimas. Nors jga danai bdavo veiksminga, taiau jos nereikt sureikminti, nes armijos dydis, mobilumas ir dislokacija priklaus nuo galimybs idealus svorio kritimas bloomfield ct vandens ir prisigrobti vietinio derliaus. Kariuomen priklaus nuo kai mo ir negaljo judti greiiau, nei jos mons galjo nuygiuoti per dien priklausomai nuo galimybs gauti maisto. Toki valstybi geografij pavaizduoti iuolaikiniuose emlapiuose gana sunku.

Pir ma, karins jgos ir politins galios pasiekiamos sritys nesutapo. Dauguma imperij ga ljo primesti karin jg ir grasinti kariuomene toliau, nei jos galjo ilaikyti politin gali ir administracin kontrol.

Pati politin galia ir kontrol vairiose teritorijose buvo netolydi. Politin kontrol priklaus nuo padties transporto keli atvilgiu - ariau pagrin dini keli ir upi ji buvo grietesn, o toliau nuo j - silpnesn. Ji taip pat kito atsiradus alternatyviems valdios centrams pagrindinse teritorijose ir sutapus teokratini institu cij ir vietins aristokratijos pretenzijoms teist valdi. Be to, kadangi karin ir politin valstybi galia periferijose tolstant nuo centro buvo silpnesn, ios periferijos gal davo sutapti su vietinmis politins valdios sistemomis ar kit imperij periferijomis.

Toliau inagrinsime kelet pagrindini proces, dl kuri ie ankstyvieji pavieniai ir polimorfiniai pasauliai i lto buvo pakeisti ir traukti tokias kintanias Europos politines ir ekonomines struktras, kurios pagimd labai specifin politins valdios ir bendruomens koncepcij, vliau sivyravusi politinje vaizduotje.

Paskirstytos valdios sistemos vidurami Europoje Pagrindiniai galios pasidalijimai, Europos emyne vyk prie tkstant met Pranc zijos karalyst, German imperija, Lenkijos kunigaiktystpadjo sumainti jo politi n fragmentacij ir pasidalijim. Viepatavusieji tose teritorijose vis pirma buvo kari niai nugaltojai ir ukariautojai, reikalaujantys duokls ir rentos, bet jie toli grau ne buvo valstybs galvos, valdanios grietai apibrtas teritorijas ir tautas Tilly,p.

Jei i viso galima kalbti apie tuometins Europos politin santvark, tai jai buvo bdingi tarpusavio blokai ir sipareigojimai bei i smulki autonomini dali sudarytos valdios struktros Poggi,p.

I esms politin valdia buvo la biau vietin ir asmenin, sukurianti sutampani pretenzij ir gali" pasaul P. An derson, a, p. Kai kurios i i pretenzij ir gali prietaravo viena kitai. Teri torins politins valdios principas nebuvo aukiau u kitus politins valdios princi pus, ir todl n vienas valdovas ar valstyb nebuvo suverens kaip aukiausi tai teri torijai ir gyventojams Bull,p. Todl tempti santykiai ir dani karai buvo prastas dalykas.

Vidurami Europos ekonomikoje vyravo ems kis, ir bet koks perteklinis pro duktas tapdavo varov pretenzij objektu. Ireikalauta dalis paddavo sukurti pa grind politinei valdiai palaikyti.

Besivystanios galios struktros suformuodavo ka ralysi, kunigaiktysi, hercogysi ir kit galios centr tinkl. Jis tapo sudtinges nis, kai miesteliuose ir miestuose atsirado alternatyvios politins struktros. Miestai ir miest federacijos priklaus nuo prekybos bei manufaktr ir retai turjo nepriklauso m itekli bei autonomin valdios sistem, apibrt suteikt privilegij. Tarp ino miausi buvo Italijos miestai-valstybs, taiau visoje Europoje formavosi urbanistiniai centrai su skirtingomis pretenzijomis politin valdi.

Taiau tarp feodalini santyki apraizgyt kaimo vietovi jie niekur nebuvo vienintelis politins valdios ar kontrols modelius.

  1. Projektą vykdo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedra.
  2. Atsimenu, kai vakare, darbams pasibaigus, koks pustuzinis tokių pat vargingų darbininkų susirinkdavo pas jį.

Kadangi viduramiais Europa" reik Romos krikionikj pasaul", tai popieius ir ventoji Romos imperija suteik krikionikajam pasauliui t bendr vie nov. Pastaroji santvarka buvo vadinama tarptautins krikionikosios visuomens santvarka" Bull,p. Nes pirmiausia ji ir buvo krikionika: ji kreipsi Diev, kad isprst nesutarimus ir konfliktus, politikoje pirmiausia idealus svorio kritimas bloomfield ct remiamasi religine doktrina, joje buvo laikomasi prielaid apie universali moni bendruomens pri gimt.

Tarp j - kovos tarp monarch, princ ir baron dl teisi valdi, valstiei sukilimai dl mo kesi ir duokli, prekybos, verslo ir rinkos santyki pltra, renesanso kultros sukles tjimas ir grs domjimasis klasikinmis politikos idjomis, technologij pokyiai, ypa karini, tautini monarchij konsolidacija, religiniai vaidai ir grsm tradiciniams katalikybs teiginiams bei kova tarp valstybs ir Banyios.

Daugelis i pokyi bus aptarta tolesnse knygos dalyse, bet pirmiausia reikt isiaikinti, kokio tipo valstyb atsirado tuo metu. Nuo penkioliktojo iki atuonioliktojo amiaus Europoje galima iskirti dvi vyraujan ias politinio reimo formas: absoliutines" monarchijas Pranczijoje, Prsijoje, Ispani joje, Austrijoje, Rusijoje ir vedijoje bei konstitucines" monarchijas ir respublikas An- Nuo imperij iki moderni nacionalini valstybi 59 glijoje ir Olandijoje Mann,p.

Jos i pagrind skiriasi, taiau kalbant apie valstybs ir visuomens santykius, kai kurie i i skirtum yra ne esminiai, o tik iori niai. Absoliutizmas - tai valstybs valdymo forma, kuriai bdinga keletas element: ma esni ir silpnesni politini vienet traukimas didesnes ir stipresnes politines struk tras, didesn galimyb valdyti suvienyt teritorij, grietesn statym sistema ir tvarka, vesta visoje teritorijoje, vieno suverenaus valdovo vieninga, centralizuota ir patikima valdia ir palyginti nedidelio valstybi, sitraukusi neribot, konkuruojani ir rizi king kov dl galios", skaiiaus atsiradimas Poggi,p.

Nors absoliutini valdov tikroji galia danai bdavo ipsta, ie pokyiai rod, kad padidjo valstybin valdia, nustatyta i viraus.