Nusipirkti mikrofono riebalų deginimo injekcijų

Parabolan Trenbolone hexahydrobencylcarbonate 3. Šalys pasikeičia paskirtųjų kontaktinių centrų, kuriems pavesta spręsti šiame skyriuje ir Protokole dėl sąvokos "Produktų kilmė" apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų numatytus klausimus, sąrašais. Žymos: garso plokštė usb 41, toslink cabl, mini toslink, acemic mikrofonas, emk lizdas, toslink, ak i2s, spdif jungiklis, interneto optinio pluošto kabelis, asus garso plokštė.

Šalies bendrieji importo reikalavimai taikomi visoje kitos Šalies teritorijoje. Papildomi konkretūs importo reikalavimai gali būti taikomi eksportuojančiai Šaliai ar jos dalims, importuojančiai Šaliai nustačius eksportuojančios Šalies ar jos dalių augalų ar gyvūnų sveikatos būklę, kaip numatyta SFP susitarime, Codex Alimentarius komisijos, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos toliau — PGSOTarptautinės augalų apsaugos konvencijos toliau — TAAK nusipirkti mikrofono riebalų deginimo injekcijų ir standartuose.

Šalys pripažįsta kenkėjais ar ligomis neužkrėstų teritorijų ir teritorijų, kuriose nustatytas nedidelis kiekis kenkėjų arba užkrėstų gyvūnų, statusą, kaip nustatyta SFP susitarime, PGSO ir TAAK standartuose, ir nustato tinkamą procedūrą tokioms teritorijoms pripažinti, atsižvelgdamos į visus susijusius tarptautinius standartus, gaires ar rekomendacijas.

Nustatydamos tokias teritorijas Šalys atsižvelgia į veiksnius, kaip antai geografinę padėtį, ekosistemas, epidemiologinį stebėjimą ir sanitarijos bei fitosanitarijos kontrolės tokiose teritorijose veiksmingumą.

Šalys glaudžiai bendradarbiauja nustatydamos kenkėjais ar ligomis neužkrėstas teritorijas ir teritorijas, kuriose nustatytas nedidelis kiekis kenkėjų arba užkrėstų gyvūnų, siekdamos užtikrinti pasitikėjimą kiekvienoje Šalyje taikomomis tokių teritorijų nustatymo procedūromis. Šalys siekia šią pasitikėjimo stiprinimo veiklą įvykdyti maždaug per dvejus metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo.

Sėkmingas pasitikėjimą stiprinantis bendradarbiavimas patvirtinamas 5. Nustatydama tokias teritorijas importuojanti Šalis iš esmės grindžia eksportuojančios Šalies ar jos dalių gyvūnų ir augalų sveikatos statuso nustatymą, vadovaudamasi eksportuojančios Šalies pagal SFP susitarimą, PGSO ir TAAK standartus pateikta informacija ir atsižvelgdama į tai, kaip tokias teritorijas nustatė eksportuojanti Šalis.

Veido atjauninimas-garso treniruotės

Šiuo atžvilgiu, jei Šalis nusutinka su kitos Šalies nustatytomis teritorijomis, nesutinkanti šalis paaiškina priežastis ir pasirengia tartis šiuo klausimu.

Eksportuojanti Šalis pateikia reikiamus įrodymus, kad tinkamai įrodytų importuojančiai Šaliai, kad tokios teritorijos yra ir tikėtina, kad išliks, kenkėjais ar ligomis neužkrėstomis teritorijomis ir teritorijomis, kuriose nustatytas nedidelis kiekis kenkėjų arba užkrėstų gyvūnų.

42 metų moters svorio metimas

Šiuo tikslu importuojančios Šalies prašymu jai suteikiama galimybė tikrinti, atlikti bandymus ir kitas atitinkamas procedūras. Pagal Šiuo atžvilgiu prireikus ir gavus Šalies prašymą rengiamas neeilinis Komiteto susirinkimas konsultacijoms vykdyti. Komitetą sudaro Šalių atstovai; Komitetas susitinka kartą per metus abiejų šalių sutartą dieną. Šalys taip pat susitaria dėl abiems pusėms priimtinos susitikimo vietos. Dėl darbotvarkės susitariama prieš susitikimus. Susitikimams pirmininkauja Šalių atstovai paeiliui.

Kiekviena Šalis nustato ir taiko supaprastintus ir veiksmingus su muitinės veikla ir prekyba susijusius reikalavimus ir procedūras, siekdama sudaryti palankesnes Šalių prekybos sąlygas. Pagal 1 dalį kiekviena Šalis užtikrina, kad jos muitinės, pasienyje veikiančios arba kitos kompetentingos institucijos taikytų reikalavimus ir procedūras, kuriais: a sudaromos sąlygos prekes išleisti per laikotarpį, ne ilgesnį nei būtina jos muitų ir kitų su prekyba susijusių teisės aktų laikymuisi užtikrinti ir formalumams atlikti.

Kiekviena Šalis toliau deda pastangas išleidimo laikotarpiui sutrumpinti; b sudaromos sąlygos informaciją pateikti iš anksto elektroniniu būdu ir ją apdoroti prieš fiziškai atvežant prekes apdorojimas iki atvykimokad atvežus prekes jas būtų galima nusipirkti mikrofono riebalų deginimo injekcijų c sudaromos sąlygos importuotojams disponuoti muitinės išleistomis prekėmis prieš Šalies muitinei priimant galutinį sprendimą dėl mokėtinų svorio metimas su hgh, mokesčių ir rinkliavų [3] bei nepažeidžiant teisės priimti šį sprendimą; d sudaromos sąlygos išleisti prekes į laisvą apyvartą jų atvežimo vietoje, jų laikinai nepadedant į sandėlius ar kitas patalpas.

Kiekviena Šalis, nustatydama savo rizikos valdymo procedūras, remiasi peržiūrėta m. Tarptautine muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencija toliau — Kioto konvencija ir PMO rizikos valdymo gairėmis. Kiekviena Šalis užtikrina, kad jos muitinės įstatymai ir kiti su prekyba susiję įstatymai, kiti teisės aktai, bendrosio administracinės nusipirkti mikrofono riebalų deginimo injekcijų ir kiti reikalavimai, įskaitant privalomuosius mokėjimus ir rinkliavas, būtų lengvai prieinami visoms suinteresuotosioms šalims per oficialiai nustatytas priemones ir, jei įmanoma ir patogu, per oficialią interneto svetainę.

Kiekviena Šalis paskiria arba toliau išlaiko vieną ar daugiau informacinių centrų, į kuriuos suinteresuotieji asmenys galėtų kreiptis su muitinės veikla ir su prekyba susijusiais klausimais.

Kiekviena Šalis konsultuojasi su verslininkų atstovais ir su kitomis suinteresuotosiomis šalimis ir teikia jiems informaciją.

numetė svorio su prarasti programą

Tokios konsultacijos ir informacija taip pat apima reikšmingus naujus arba pakeistus reikalavimus ir procedūras bei galimybę prieš juos nustatant pateikti savo pastabas. Kiekviena Šalis prieš prekių importą į jos teritoriją, per savo muitinę, vadovaudamasi savo įstatymais ir kitais teisės aktais išduoda rašytinius prašymus pateikusiems verslininkams rašytinius išankstinius nurodymus dėl prekių tarifinės klasifikacijos, kilmės ar kitų panašių Šalies nustatytų klausimų.

Atsižvelgdama į konfidencialumo reikalavimus, nustatytus jos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, kiekviena Šalis skelbia, pvz.

Document 22011A0514(01)

Siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas prekybai, Šalys vykstant nusipirkti mikrofono riebalų deginimo injekcijų dvišaliam dialogui nuolat praneša apie jų atitinkamų teisės aktų, susijusių su 1 ir 2 dalyse minėtais klausimais, pokyčius.

Kiekviena Šalis užtikrina, kad įgyvendinant jos sprendimus, susijusius su muitinės veikla ir su kitais importo, eksporto ir tranzito reikalavimais bei procedūromis, suinteresuotiesiems asmenims, kurių atžvilgiu taikomi tokie sprendimai, būtų sudaryta jų peržiūros arba apskundimo galimybė. Šalis gali reikalauti, kad prieš skundo nagrinėjimą aukštesnėje nepriklausomoje instancijoje teisminėje institucijoje arba administraciniame tribunole jį visų pirma išnagrinėtų ta pati institucija, ją prižiūrinti institucija arba teisminė institucija.

svorio metimas jaunesnis

Peržiūrinčiosios institucijos prašymu gamintojas arba eksportuotojas gali pateikti informaciją tiesiogiai Šaliai, atliekančiai administracinę peržiūrą.

Informaciją pateikiantis eksportuotojas arba gamintojas gali paprašyti administracinę peržiūrą atliekančios Šalies laikyti šią informaciją konfidencialia pagal jos įstatymus ir kitus teisės aktus. Bet kokia Šalies asmenų ar institucijų kitos šalies institucijoms pagal šio skyriaus nuostatas pateikta informacija, įskaitant pagal 6. Tokiai informacijai taikoma tarnybinės paslapties apsaugos pareiga; jai taikoma apsauga yra lygiavertė tai, kuri panašiai informacijai taikoma pagal atitinkamus informaciją gavusios Šalies įstatymus ir kitus teisės aktus.

Asmens duomenimis galima keistis tik tuo atveju, jei juos gaunanti Šalis įsipareigoja saugoti tokius duomenis ne blogiau, fb riebalų deginimas begalinis tokiu atveju jie būtų saugomi tuos duomenis galinčioje pateikti Šalyje.

Informaciją pateikiantis asmuo neturi nustatyti jokių labiau apsunkinančių reikalavimų nei tie, kurie taikomi tai informacijai jo paties jurisdikcijoje. Išskyrus atvejus, kai gaunamas tiesioginis informaciją pateikusio asmens ar institucijos sutikimas, 1 dalyje nurodyta informacija neskelbiama ar kitaip neatskleidžiama jokiems asmenims, nebent tą privaloma padaryti pagal informaciją gavusios Šalies įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su teisminiu procesu.

Jei įmanoma, informaciją pateikusiam asmeniui ar institucijai iš anksto pranešama apie tokį atskleidimą. Šalies institucija, prašydama informacijos pagal šio skyriaus nuostatas, praneša asmenims, į kuriuos kreipiamasi, apie bet kokią jos atskleidimo galimybę, susijusią su teisminiu procesu.

Informacijos prašanti Šalis, jei to reikia ir jei informaciją teikiantis asmuo nėra sutikęs, kad būtų veikiama kitaip, naudoja visas nusipirkti mikrofono riebalų deginimo injekcijų priemones, numatytas šios Šalies taikomuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose, kad išlaikytų informacijos konfidencialumą ir apsaugotų asmens duomenis, jei trečioji šalis arba kitos institucijos prašo atskleisti atitinkamą informaciją.

Tokioje informacijoje nurodomas ir teikiamai paslaugai taikomo privalomojo mokėjimo ar rinkliavos pagrindas, atsakinga institucija, taikytini privalomieji mokėjimai ir rinkliavos bei kada ir kokiu būdu juos reikia sumokėti; ir f nauji ar pakeisti privalomieji mokėjimai ir rinkliavos netaikomi iki tol, kol informacija nepaskelbiama pagal e punktą ir ji nėra lengvai prieinama.

Atliekant auditą po įforminimo, verslininkams nekeliami nepagrįsti reikalavimai ir nesukuriamos papildomos kliūtys. Šalys stiprina tarpusavio bendradarbiavimą muitinės veiklos ir su ja susijusiose srityse.

Šalys įsipareigoja plėtoti muitinės veiklos srities veiksmus, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos prekybai, atsižvelgdamos į su tuo susijusį tarptautinių organizacijų atliktą darbą. Tai gali apimti ir naujų muitinių procedūrų bandymus.

Šalys, atsižvelgdamos į šio susitarimo nuostatas, patvirtina savo įsipareigojimą sudaryti palankias sąlygas teisėtam prekių gabenimui ir dalijasi patirtimi, įgyta įgyvendinant priemones, skirtas muitinių darbo metodams ir procedūroms tobulinti, nusipirkti mikrofono riebalų deginimo injekcijų diegiant kompiuterizuotas sistemas.

Šalies bendrieji importo reikalavimai taikomi visoje kitos Šalies teritorijoje. Papildomi konkretūs importo reikalavimai gali būti taikomi eksportuojančiai Šaliai ar jos dalims, importuojančiai Šaliai nustačius eksportuojančios Šalies ar jos dalių augalų ar gyvūnų sveikatos būklę, kaip numatyta SFP susitarime, Codex Alimentarius komisijos, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos toliau — PGSOTarptautinės augalų apsaugos konvencijos toliau — TAAK gairėse ir standartuose. Šalys pripažįsta kenkėjais ar ligomis neužkrėstų teritorijų ir teritorijų, kuriose nustatytas nedidelis kiekis kenkėjų arba užkrėstų gyvūnų, statusą, kaip nustatyta SFP susitarime, PGSO ir TAAK standartuose, ir nustato tinkamą procedūrą tokioms teritorijoms pripažinti, atsižvelgdamos į visus susijusius tarptautinius standartus, gaires ar rekomendacijas. Nustatydamos tokias teritorijas Šalys atsižvelgia į veiksnius, kaip antai geografinę padėtį, ekosistemas, epidemiologinį stebėjimą ir sanitarijos bei fitosanitarijos kontrolės tokiose teritorijose veiksmingumą. Šalys glaudžiai bendradarbiauja nustatydamos kenkėjais ar ligomis neužkrėstas teritorijas ir teritorijas, kuriose nustatytas nedidelis kiekis kenkėjų arba užkrėstų gyvūnų, siekdamos užtikrinti pasitikėjimą kiekvienoje Šalyje taikomomis tokių teritorijų nustatymo procedūromis.

Šalys susitaria, kad glaudesnio ir platesnio bendradarbiavimo tikslai yra šie, bet jais neapsiriboja: i veikiant kartu, stiprinti su muitinės veikla susijusius tarptautinės prekybos logistinės grandinės saugumo užtikrinimo aspektus; ir ii kiek įmanoma, visuose tarptautiniuose forumuose, kuriuose gali būti keliami ir sprendžiami su konteinerių saugumu susiję klausimai, laikytis suderintų pozicijų.

Šalys pripažįsta, kad jų techninis bendradarbiavimas yra ypač svarbus siekiant palengvinti šiuo susitarimu nustatytų įsipareigojimų laikymąsi ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas prekybai. Šalys susitaria pasitelkusios savo muitines parengti techninio bendradarbiavimo programą, abipusiu susitarimu nustačiusios jos taikymo sritį, laikotarpius, sąnaudas ir bendradarbiavimo priemones muitinės veiklos ir su ja susijusiose srityse.

Šalys, pasitelkusios atitinkamas muitines ir kitas pasienyje funkcijas atliekančias institucijas, įvertina jų veiklos požiūriu reikšmingas tarptautines iniciatyvas, susijusias su palankesnių sąlygų prekybai sudarymu, įskaitant, inter alia, su tuo susijusią PPO ir PMO veiklą, siekdamos nustatyti sritis, kuriose tolimesniais bendrais veiksmais būtų sudaromos palankesnės sąlygos Šalių prekybai ir siekiama bendrų daugiašalių tikslų.

Šalys bendradarbiauja siekdamos, kiek įmanoma, tarptautinėse organizacijose, ypač PPO ir PMO, laikytis bendrų pozicijų muitinės veiklos ir palankesnių sąlygų prekybai sudarymo srityse. Šalys padeda viena kitai taikyti ir įgyvendinti šį skyrių, Protokolą dėl sąvokos svorio nusipirkti mikrofono riebalų deginimo injekcijų skorpionas kilmė" apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų bei atitinkamus muitinės įstatymus ir kitus teisės aktus.

Šalys teikia administracinę tarpusavio pagalbą muitinės veiklos srityje, vadovaudamosi Protokolo dėl administracinės tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje nuostatomis. Nė viena Šalis pagal šį susitarimą negali remtis Keturiolikto skyriaus Ginčų sprendimas nuostatomis spręsdama Protokolo dėl administracinės tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimus.

Šalys pasikeičia paskirtųjų kontaktinių centrų, kuriems pavesta spręsti šiame skyriuje ir Protokole dėl sąvokos "Produktų kilmė" apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų numatytus klausimus, sąrašais. Kontaktiniai centrai siekia konsultuodamiesi išspręsti šiame skyriuje numatytus veiklos klausimus. Jei klausimo negali išspęsti kontaktiniai centrai, klausimas perduodamas svarstyti šiame skyriuje nurodytam Muitinių komitetui.

Tren riebalų deginimo poveikis,

Šiame susitarime numatytais klausimais jis atsiskaito Prekybos komitetui, įsteigtam pagal Muitinių komitetą sudaro Šalių muitinių ir kitų kompetentingų institucijų, atsakingų už muitinės veiklos ir palankesnių sąlygų prekybai sudarymo klausimus bei už Protokolo dėl sąvokos "Produktų kilmė" apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų, taip pat Protokolo dėl administracinės tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje taikymą, atstovai.

Muitinių komitetas tvirtina savo darbo tvarkos taisykles ir susitinka kasmet, paeiliui kiekvienoje iš Šalių. Šalies prašymu, Muitinių komitetas rengia susitikimus, kuriuose svarstomi visi Šalių požiūrio skirtumai, susiję su šiam skyriui, Protokolui dėl sąvokos "Produktų kilmė" apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų, ir Protokolui dėl administracinės tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje priskirtinais klausimais, įskaitant palankesnių sąlygų prekybai sudarymo, tarifinio prekių klasifikavimo, kilmės ir administracinės tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje klausimus, ypač susijusius su Protokolo dėl administracinės tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje 7 ir 8 straipsniais, ir stengiasi rasti tinkamus sprendimus.

Muitinių komitetas gali rengti rezoliucijas, rekomendacijas arba nuomones, kurios, jo manymu, yra būtinos siekiant bendrų tikslų ir tinkamo šiame skyriuje, Protokole dėl sąvokos "Produktų kilmė" apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų ir Protokole dėl administracinės tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje nustatytų mechanizmų veikimo.

Riebalų deginimas nuo pilvo, šonų, pagurklio, žandų, tricepso ir t.t.

Šalys, patvirtindamos atitinkamas savo teises ir įsipareigojimus pagal PPO susitarimą, nustato laipsniškam prekybos paslaugomis liberalizavimui, įsisteigimo teisei ir bendradarbiavimui elektroninės prekybos srityje būtinas taisykles. Nė viena šio skyriaus nuostata negali būti interpretuojama kaip reikalavimas nustatyti bet kokius įsipareigojimus, susijusius su viešaisiais pirkimais.

Šis skyrius netaikomas Šalies suteiktoms subsidijoms arba dotacijoms, įskaitant vyriausybės remiamas paskolas, garantijas ir draudimą.

  • Skirtingai nuo nandrolone, Tren A yra puikus preparatas masei ir raumenims kietinti, dauguma prieaugio yra raumenų skaidulos su minimaliu vandens kaupimu.
  • Svorio netekimas sveiki kaulai

Pagal šios skyriaus nuostatas kiekviena Šalis išlaiko teisę reglamentuoti ir nustatyti naujas taisykles siekiant teisėtų politikos tikslų. Šis skyrius netaikomas priemonėms, kurios turi įtakos Šalyje įsidarbinti siekiantiems fiziniams asmenims, taip pat priemonėms, susijusioms su pilietybe, nuolatine gyvenamąja vieta ar nuolatiniu darbu.

Nei viena šio skyriaus nuostata netrukdo Šaliai taikyti fizinių asmenų atvykimą ar laikiną buvimą jos teritorijoje reglamentuojančių priemonių, įskaitant priemones, kurios reikalingos jos sienų neliečiamumui apsaugoti ir tvarkingam fizinių asmenų judėjimui per sienas užtikrinti, jeigu tokios priemonės taikomos taip, kad nebūtų panaikinta ar sumažinta bet kokios Šalies dėl nusipirkti mikrofono riebalų deginimo injekcijų tikro konkretaus šiame skyriuje ir jo prieduose nurodyto įsipareigojimo gaunama nauda [4].

Juridinis asmuo, teritorijoje, kurioje taikomos Europos Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, arba Korėjoje turintis tik registruotą buveinę arba pagrindinę administraciją, nėra laikomas atitinkamai Europos Sąjungos arba Korėjos juridiniu asmeniu, išskyrus atvejus, kai didelė jo verslo dalis [6] yra teritorijoje, kurioje taikomos Europos Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, arba Korėjoje; ii 7.

Į šią veiklą neįeina oro transporto paslaugų kainų ir taikytinų sąlygų nustatymas; ir l paslaugos teikėjas — bet kuris asmuo, kuris siekia teikti arba teikia paslaugą, įskaitant investuotojus. Pagrindinis Šalių atstovas Komitete — už šio skyriaus įgyvendinimą atsakingos institucijos pareigūnas.

Sparnas galinis Mudguard Tiesioginis pakaitalas Metalo, Plieno Suzuki GN125 Juoda

Komitetas: a prižiūri ir vertina šio skyriaus įgyvendinimą; b svarsto su šiuo skyriumi susijusius klausimus, kuriuos jam pateikia kuri nors Šalis; ir c sudaro susijusioms institucijoms sąlygas dalytis informacija dėl rizikos ribojimo priemonių, kaip nustatyta 7.

Šis skirsnis taikomas Šalių priemonėms, kuriomis daromas poveikis visiems paslaugų, kurias teikiant kertama siena, sektoriams, išskyrus: a audiovizualines paslaugas [8]; b nacionalinį jūrų kabotažą; ir c vidaus ir tarptautines oro transporto paslaugas, reguliariąsias arba nereguliariąsias, ir tiesiogiai su skrydžių teisėmis susijusias paslaugas, išskyrus: i lėktuvų remonto ir techninės priežiūros paslaugoms; ii oro transporto paslaugų pardavimą ir rinkodarą; iii kompiuterinių bilietų rezervavimo sistemų KBRS paslaugas; ir iv kitas papildomas paslaugas, susijusias su oro transporto paslaugomis, kaip antai antžeminės paslaugos, orlaivio su įgula nuomos paslaugos ir oro uosto valdymo paslaugos.

riebalų praradimas visiems laikams

Priemonės, kuriomis daromas poveikis paslaugoms, kurias teikiant kertama siena, apima priemones, kuriomis daromas poveikis: a paslaugos sukūrimui, platinimui, rinkodarai, pardavimui ir pristatymui; b paslaugos pirkimui, apmokėjimui už ją ar naudojimuisi ja; c galimybei naudotis su paslaugos teikimu susijusiais tinklais ar paslaugomis, kurios, kaip reikalauja Šalys, turi būti teikiamos viešai, ir naudotis jomis; ir d Šalies teritorijoje veikiančiam kitos Šalies paslaugos tiekėjui.

Šiame skirsnyje: a paslaugos, kurias teikiant kertama siena, yra apibrėžiamos kaip paslaugos, teikiamos: i iš vienos Šalies teritorijos į kitos Šalies teritoriją; ir ii vienos Šalies teritorijoje kitos Šalies paslaugos vartotojui; b paslaugos — visos bet kokiame sektoriuje teikiamos paslaugos, išskyrus tas, kurios susijusios su oficialių valdžios funkcijų vykdymu; ir c paslauga, teikiama vykdant vyriausybės pavestas funkcijas — paslauga, kuri teikiama nekomerciniais pagrindais ir nekonkuruojant su vienu ar keliais paslaugų teikėjais.

katie noonan svorio metimas

Kai į rinką patenkama teikiant paslaugas, kurias teikiant kertama siena, kiekviena Šalis kitos Šalies paslaugoms ir paslaugų teikėjams taiko ne mažiau palankų režimą, negu kad yra nurodyta pagal konkrečius įsipareigojimus, pateiktus 7-A priede.

Tuose sektoriuose, kur įsipareigota dėl patekimo į rinką, Šalis nei regionuose, nei visos teritorijos mastu nenustato ir netaiko priemonių, kurios, jeigu kitaip nenustatyta 7-A priede, yra apibūdinamos taip: a paslaugõs teikėjų skaičiaus apribojimas tokiomis formomis, kaip kiekybinės kvotos, monopolis, išimtinę teisę turintys paslaugų teikėjai, arba reikalavimas atlikti ekonominių poreikių analizę [9]; b paslaugų teikimo sandorių ar turto bendros vertės ribojimas nustatant kiekybines kvotas ar reikalaujant atlikti ekonominių poreikių analizę; ir c bendro paslaugų operacijų skaičiaus ribojimas arba bendro paslaugų kiekio, išreikšto nustatytais kiekybiniais vienetais, ribojimas nustatant kvotas arba reikalaujant atlikti ekonominių poreikių analizę [10].

Nepriekaištinga Silk'n kokybė. Įsigykite internetu per 1 dieną!

Tuose sektoriuose, kuriuose taikomi į 7-A priedą įtraukti patekimo į rinką įsipareigojimai ir kuriuose taikomos tame priede nurodytos sąlygos ir išlygos, taikydamos priemones, kuriomis daromas poveikis paslaugoms, kurias teikiant kertama siena, Šalis kitos Šalies paslaugoms ir paslaugų teikėjams taiko ne mažiau palankų režimą nei panašioms savo paslaugoms ir paslaugų teikėjams. Šalis nusipirkti mikrofono riebalų deginimo injekcijų įvykdyti šio straipsnio 1 dalies reikalavimą, kitos Šalies paslaugoms ir paslaugų teikėjams nustatydama režimą, kuris yra oficialiai lygiavertis jos pačios panašioms paslaugoms ir paslaugų teikėjams taikomam režimui arba oficialiai skirtingas.

Formaliai lygiavertis ar formaliai skirtingas režimai laikomi mažiau palankiais, jeigu jie keičia konkurencijos sąlygas kurios nors Šalies paslaugų ar paslaugų teikėjų naudai, palyginti su kitos Šalies panašiomis paslaugomis ar paslaugų teikėjais.

Pagal šį straipsnį prisiimti konkretūs įsipareigojimai nėra aiškinami kaip reikalavimas, kad Šalis kompensuotų neišvengiamus konkurencinius trūkumus, kurie atsiranda dėl atitinkamos paslaugos ar paslaugos teikėjo užsieninio statuso.

Sektoriai, kuriuos remdamosi šiuo skirsniu liberalizavo Šalys, taip pat tuose natūralus svorio kritimas per 1 savaitę kitos Šalies paslaugoms ir paslaugų teikėjams taikomi patekimo į rinką bei nacionalinio režimo ribojimai yra išdėstyti 7-A priedo įsipareigojimų sąrašuose.

Nė viena iš Šalių negali priimti naujų arba papildomų diskriminacinių priemonių, taikomų kitos Šalies paslaugoms arba paslaugų teikėjams, lyginant su režimu, taikomu pagal specialius įsipareigojimus, prisiimtus pagal 1 dalį. Dėl visų šiame skirsnyje nustatytų priemonių, susijusių su tarpvalstybiniu paslaugų teikimu, jei šiame straipsnyje nenurodyta kitaip, kiekviena Šalis kitos Šalies paslaugoms ir paslaugų teikėjams taiko ne mažiau palankų režimą nei bet kurios kitos šalies paslaugoms ir nusipirkti mikrofono riebalų deginimo injekcijų teikėjams asmeniniai lieknėjimo klubai ekonominės integracijos susitarimą, pasirašytą po šio susitarimo įsigaliojimo, taikomas režimas.

Režimui, kurį bet kuri iš Šalių taiko trečiosios šalies paslaugoms ir paslaugų teikėjams pagal regioninės ekonominės integracijos susitarimą, 1 dalyje pateiktos įsipareigojimo nuostatos netaikomos tik tuo atveju, jei toks režimas taikomas tik pagal sektorių ar horizontalius įsipareigojimus, kuriems pagal regioninės ekonominės integracijos susitarimą nustatyti gerokai didesni įsipareigojimai palyginti su įsipareigojimais pagal šį skirsnį, kaip išdėstyta 7-B priede.

Nepažeidžiant 2 dalies, 1 dalyje nurodyti įsipareigojimai nėra taikomi režimui, taikomam: a pagal priemones, kuriomis pagal GATS VII straipsnį arba jo Finansinių paslaugų priedą pripažįstamos kvalifikacijos, licencijos arba rizikos ribojimo priemonės; b pagal tarptautines sutartis arba susitarimus, kurie išimtinai arba daugiausiai yra susiję su apmokestinimu; ar c pagal priemones, kurioms taikomos 7-C priede išdėstytos didžiausio palankumo režimo išimtys.

Šio skyriaus nuostatos nėra aiškinamos kaip trukdymas bet kuriai Šaliai suteikti kaimyninėms šalims lengvatų, kurios pasienio zonoje palengvintų pasikeitimą vietoje teikiamomis ir naudojamomis paslaugomis.